Algemene Voorwaarden Webshop Koffie&Koffie Ede

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van Koffie&Koffie

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van Koffie&Koffie bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten gedurende een bepaalde periode;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Koffie&Koffie: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Koffie&Koffie en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Koffie&Koffie gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 8. Website: de website koffie-en-koffie.nl.

 

Artikel 2 – Identiteit van Koffie&Koffie

Koffie & Koffie

Vendelstraat 9, 6711 AM Ede

Telefoonnummer: 0318-654904 (doordeweeks en op zaterdag van 9.30 – 17.30 uur)

E-mailadres: info@koffie-en-koffie.nl

KvK-nummer: 59721979

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Koffie&Koffie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Koffie&Koffie en Klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn te downloaden van de website www.koffie-en-koffie.nl en worden aldus via elektronische weg beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden worden tevens op verzoek toegezonden door Koffie&Koffie.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod of in deze algemene voorwaarden vermeld.
 2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissingen, verschrijvingen of fouten in het aanbod binden Koffie&Koffie niet.

 

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod door de Klant is aanvaard en aan de daarbij gestelde voorwaarden (waaronder de betalingsverplichting) is voldaan.
 2. Bij de reservering van een dienst (zoals een Tea Special arrangement) geldt bijvoorbeeld als een van de voorwaarden dat de Klant een bevestiging van reservering heeft ontvangen.
 3. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Koffie&Koffie langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Koffie&Koffie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Koffie&Koffie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Koffie&Koffie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Koffie&Koffie op grond van dit onderzoek of om andere hem moverende redenen gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product en/of een dienst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Koffie&Koffie mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Koffie&Koffie mag, mits hij de Klant hier op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een overeenkomst buiten de verkoopruimte waarbij de verbintenis van de Klant tot betaling ten hoogste 50 euro bedraagt, conform artikel 6:230h lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Het herroepingsrecht is tevens niet van toepassing voor producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, conform artikel 6:230p sub (f) van het Burgerlijk Wetboek. Hieronder valt ook (een reservering van) een arrangement met producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals een Tea Special arrangement.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zoals de wet voorschrijft mag de Klant het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Dit houdt in ieder geval in dat het geretourneerde product verpakt moet zijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde, verpakking.
 2. Koffie&Koffie mag een geretourneerd product weigeren indien naar haar mening niet is voldaan aan het bepaalde in lid 1. Koffie&Koffie is in dat geval gerechtigd een eventuele terugbetaling te weigeren.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

 1. Indien het herroepingsrecht van toepassing is en de Klant hiervan gebruik maakt, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan Koffie&Koffie door middel van het sturen van een e-mail naar info@koffie-en-koffie.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij het product in de fysieke locatie van Koffie&Koffie, na voorafgaande melding aan Koffie&Koffie van zijn bezoek.
 3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Koffie&Koffie verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Geopende of beschadigde verpakkingen kunnen in elk geval niet geretourneerd worden.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 9 Verplichtingen van Koffie&Koffie bij herroeping

 1. Als Koffie&Koffie de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Koffie&Koffie vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door Koffie&Koffie in rekening gebracht voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant de herroeping heeft gemeld. Koffie&Koffie mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen en heeft kunnen inspecteren of de Klant heeft voldaan aan de in artikel 7 genoemde verplichtingen.
 3. Koffie&Koffie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
 4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Koffie&Koffie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 De prijs

 1. Na het plaatsen van een bestelling worden de prijzen van die bestelling niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 11 Levering en uitvoering

 1. Koffie&Koffie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Koffie&Koffie kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Koffie&Koffie geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Koffie&Koffie het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Koffie&Koffie tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Koffie&Koffie bekend gemaakte vertegenwoordiger of derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Koffie&Koffie verzendt uitsluitend naar een geldig adres in het continentale deel van Nederland.

 

Artikel 12 Betaling

 1. De door de Klant verschuldigde bedragen kunnen uitsluitend worden voldaan door middel van de bij de bestelling aangegeven mogelijkheden. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Koffie&Koffie te melden.
 2. Zolang de Klant nog niet aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan, behoudt Koffie&Koffie zich het recht voor om af te zien van levering.
 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Koffie&Koffie is gewezen op de te late betaling en Koffie&Koffie de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Koffie&Koffie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Koffie&Koffie kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 13 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Koffie&Koffie.
 2. Koffie&Koffie doet zijn uiterste best om bij Koffie&Koffie ingediende klachten zo snel mogelijk te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Koffie&Koffie binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Koffie&Koffie en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.